Sidan laddas...

Arlaparken

Årsta, Stockholm

  • Arlaparken
  • Årsta, Stockholm
  • 2014
Gestaltning och markmodellering av Arlaparken, senare döpt till Väständaparken, i Årsta.

Området för den planerade parken utgörs i söder av flack mark som stiger mot en bergshöjd i nordost. Huskropparna runt parken ramar parkrummet likt fonder med olika transparens i genomsiktlighet mellan husvolymer och vegetation. Den planerade nya bebyggelsen i nordost ligger på en höjd över parken och bildar en påtaglig vägg och fond i parken. Parken skärs också av med spårvägens bank.

Idén med gestaltningen av parken var att förstärka parkens förutsättningar och renodla dess höjdskillnader genom att modellera och forma marken samt att göra passagen under spårvägen så öppen och generös som möjligt.

Mats Olofgörs och Hans Peterson i samverkan med SWECO
Beställare: Exploateringskontoret, Stockholm